วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ตัวชี้วัดชั้นปี

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
คุณลักษณะ
- ปฏิบัติตามคำสั่ง และคำขอร้อง ที่ฟังหรืออ่าน
คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในชีวิต ประจำวัน เช่น    
        -
-写字
- 洗脸
- 早上起来要刷牙。
-我要去洗手。
-                   การปฏิบัติ
-                   การฟัง
-                   การอ่าน
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   มีมารยาท
- อ่านออกเสียง สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะ (chant) ง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่าน
คำ กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว และบทพูดเข้าจังหวะ 做早操และการสะกดคำ n+ǐ=nǐ
หลักการออกเสียง
-การออกเสียงพยัญชนะต้นคำและสระ
-การออกเสียงหนัก-เบา ในคำและกลุ่มคำ
-การออกเสียงตามระดับสูง-ต่ำ ในประโยค
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   การอ่าน

-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้


การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆและแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง
กลุ่มคำ ประโยคเดี่ยว สัญลักษณ์ และความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ห้องเรียน สิ่งแวดล้อม ใกล้ตัว วงคำศัพท์สะสมประมาณ๑๕๐-๒๐๐ คำ
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   การอ่าน
-                   การเขียน
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   มุ่งมั่นในการทำงาน
- ตอบคำถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนา หรือนิทานง่ายๆ
ประโยค บทสนทนา หรือนิทานที่มีภาพประกอบ
一个钱包 
是谁的?
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- พูดโต้ตอบด้วยคำพูดสั้นๆง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย
你好、谢谢、不客气、对不起、没关系、再见
老师教我们读。
我和同学玩。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

- ใช้คำสั่ง และคำขอร้องง่ายๆตามแบบที่ฟัง
คำสั่งและคำขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน
上课、下课、安静、
画画写字
-                   การฟัง
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

 - บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง
คำศัพท์ สำนวน และประโยคทีใช้บอกความต้องการ
早上起来要刷牙。
我要去洗手间。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับตนเอง และเพื่อนตามแบบที่ฟัง
คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเพื่อน เช่น
       -  汤圆很好吃。
-                   不要紧。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

- บอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง
คำศัพท์และประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก ในเรื่อง
-                   黑羊和白羊。
-                   狗和骨头。
-                   狮子和老鼠。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   มารยาทในการพูด
 การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 1 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่างๆโดยการพูดและการเขียน)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคลใกล้ตัว และเรื่องใกล้ตัว
-                   我叫。。。
-                   狮子和老鼠。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   มีวินัย

- จัดหมวดหมู่คำตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของ ตามที่ฟัง หรืออ่าน
คำศัพท์ กลุ่มคำที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ สิ่งของ และกิจวัตรประจำวัน เช่น
-                   刷牙
-                   洗手
-                   吃饭
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   การอ่าน
-                   การเขียน
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   มุ่งมั่นในการทำงาน
การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- พูดและทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม / วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
 มารยาทในสังคม วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การกล่าวสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ กล่าวลา
你好!、
谢谢、对不起、没关系、再见。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   การอ่าน
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

- บอกชื่อและคำศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา    
คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น 圣诞节、中秋节、新年
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   การอ่าน
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

- เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง การเล่านิทานประกอบท่าทาง
-                   狮子和老鼠。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- บอกความแตกต่างของเสียง ตัวอักษร คำ กลุ่มคำ ประโยค และข้อความของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 ความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำ และประโยคของภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย
-                   请问
-                   谢谢你。
-                   不用客气。
-                   三只小羊。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   ความตั้งใจ
-                   มีมารยาท  
การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น(ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระอื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้  และเปิดโลกทัศน์ของตน) 
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
 คำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
圣诞节、新年。
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   ความตั้งใจ  
การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก(ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- ฟัง / พูด ในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 การใช้ภาษาจีนในการฟัง และการพูดในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
-                   老师教我们读。
-                   老师给我们看图画。
-                   我和同学玩。
-                   การฟัง
-                   การพูด
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้
-                   ความตั้งใจ
-                   มารยาทในการพูด/ฟัง  
การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชาระดับชั้นประถมศึกษา      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)
จำนวน  1  ชั่วโมง    ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่  1-2
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก (ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคม)
ผลการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
ความรู้
ทักษะ/กระบวนการ
ความรู้
- ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว
ใช้ภาษาจีนในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ
เช่น สัตว์ในเนื้อหาในบทเรียนที่เรียน
-                   การอ่าน
-                   การเขียน
-                   ใฝ่เรียนใฝ่รู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น